Cocensus

Cocensus is een gemeenschappelijke regeling die vanaf 1 januari 2007 de uitvoeringswerkzaamheden
van de gemeentelijke belastingen verricht voor de gemeente Haarlem en de gemeente Haarlemmermeer.
In mei 2009 is de gemeente Hillegom toegetreden tot Cocensus; per 1 januari 2010 de gemeente Beverwijk
en per 1 januari 2012 de gemeente Wormerland en de gemeente Oostzaan.

De gemeenten Alkmaar, Bergen NH, Graft-De Rijp, Heerhugowaard, Langedijk en Schermer hebben in
de tweede helft van 2012 een intentieverklaring ondertekend om de mogelijkheid tot samenwerking op
het gebied van gemeentelijke belastingen nader te onderzoeken. Dit heeft geleid tot aansluiting en een
regionale vestiging in Alkmaar die per 1 januari 2014 operationeel is. 

Gedurende het jaar 2014 besloot ook de gemeente Den Helder zich bij de GR aan te sluiten wat per
1 januari 2015 een feit is geworden. Daarnaast besloten de gemeenten Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer
om op 1 januari 2015 te fuseren tot één gemeente.  

Cocensus is opgericht als een uitvoeringsorganisatie pur sang met als belangrijkste doelstellingen
om efficiency te opereren en om de kwaliteit van de uitvoerende werkzaamheden op het gebied
van de lokale heffingen te borgen.

De uitvoeringswerkzaamheden betreffen de uitvoering van de wet WOZ (herwaardering), de
aanslagoplegging, de afhandeling van bezwaar- en beroepschriften, de (dwang)invordering en de
afhandeling van verzoeken om kwijtschelding. Cocensus verzorgt de contacten met de
Waarderingskamer, CBS, dataland en de gemeentelijke afnemers (belastingdienst en waterschap).

Daarnaast beschikt Cocensus over beleidscapaciteit die ingezet wordt (of kan worden) bij de
voorbereiding, ondersteuning en opstelling van belastingverordeningen, de berekening van de
gemeentelijke tarieven en voor bijdragen aan de gemeentelijke producten in het kader van de
planning & control cyclus (begroting, voorjaarsnota, bestuursrapportage, najaarsnota en
jaarrekening).

Vanaf medio 2009 is Cocensus ISO-gecertificeerd, waardoor er een systematiek is ontwikkeld om
jaarlijks alle processen door te lichten. Intern door
onze auditoren en 1x per jaar extern in het kader
van het behoud van de ISO-certificering.