kantoorgebouw Cocensus

Privacyverklaring

Privacyverklaring Cocensus

Cocensus verwerkt persoonsgegevens zodat zij haar wettelijke en publieke taken kan uitvoeren. Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die Cocensus verwerkt om de belastingtaken, die zij in opdracht van de aangesloten gemeenten uitvoert.

1. Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Cocensus verzorgt de belastingwerkzaamheden voor de deelnemende gemeenten in de gemeenschappelijke regeling. De werkzaamheden bestaan uit:

 • de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen, heffingen en rechten

 • de behandeling van kwijtscheldingsverzoeken

 • de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken

 • de behandeling van geschillen over voornoemde werkzaamheden

Cocensus verwerkt uw persoonsgegevens zoals omschreven in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en specifieke wet- en regelgeving.

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

 • Cocensus heeft via de Basisregistratie personen (BRP) toegang tot uw persoonsgegevens die de gemeente van u bijhoudt, zoals uw burgerservicenummer (BSN), voor- en achternaam, adres, woonplaats, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht en burgerlijke staat.

 • Als u iets wilt regelen of aanvragen bij Cocensus, dan heeft Cocensus uw contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres, nodig om u goed te kunnen helpen.

 • Bij de inning van belastingen verwerken wij uw IBAN-rekeningnummer.

 • Voor de behandeling van kwijtscheldingsverzoeken en dwanginvordering heeft Cocensus gegevens nodig over uw financiële situatie, bijvoorbeeld uw inkomsten en schulden.

 • Verder kan Cocensus persoonsgegevens van u verwerken om fraude te bestrijden en om aan specifieke wettelijke verplichtingen te voldoen.

3. Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd?

 • Cocensus gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens.

 • Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven gebruikt.

 • Cocensus treft de nodige technische en organisatorische beschermingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, onbevoegde toegang of andere vormen van onrechtmatig gebruik. Deze beschermingsmaatregelen zijn neergelegd in het informatiebeveiligingsbeleid van Cocensus.

 • De medewerkers van Cocensus hebben een geheimhoudingsplicht. Daarnaast wordt toegang tot uw persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die bevoegd zijn om uw persoonsgegevens te verwerken.

 • De functionaris voor gegevensbescherming (FG) van Cocensus houdt binnen de organisatie toezicht op de bescherming van uw persoonsgegevens.

4. Inbreuken in verband met uw persoonsgegevens (datalek)

Als uw persoonsgegevens toch door onbevoegden zijn ingezien, neemt Cocensus maatregelen om de inbreuk op de beveiliging zo snel mogelijk te dichten en de mogelijke gevolgen te beperken en te beëindigen. Bij een grote inbreuk op de bescherming van uw persoonsgegevens, waardoor u mogelijk schade zou kunnen lijden, nemen wij contact met u op en melden wij de inbreuk aan de Autoriteit persoonsgegevens.

5. Worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan andere organisaties?

 • Met organisaties die in opdracht van Cocensus uw persoonsgegevens verwerken, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten. Cocensus blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 • Soms wordt samengewerkt met andere overheidsinstanties bij de uitvoering van de wettelijke en publieke taken, bijvoorbeeld met het Inlichtingenbureau en UWV. Voor de uitwisseling van persoonsgegevens worden er afspraken gemaakt, om de bescherming en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 • Op grond van wettelijke regelingen kan Cocensus verplicht zijn om uw persoonsgegevens te delen met andere (overheids)organisaties.

6. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Cocensus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering van haar taken en de naleving van haar wettelijke verplichtingen. De bewaring en archivering van uw persoonsgegevens vindt plaats volgens de wet- en regelgeving van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, Invorderingswet 1990 en de Selectielijst van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten). 

7. Welke rechten heeft u als betrokkene?

Omdat Cocensus uw persoonsgegevens gebruikt heeft u een aantal rechten:

 • Recht op informatie: u heeft het recht om te weten waarom Cocensus uw persoonsgegevens verwerkt, wat ermee wordt gedaan en hoe lang ze worden opgeslagen.

 • Recht van inzage: u heeft het recht om te zien of en op welke manier uw persoonsgegevens worden verwerkt.

 • Recht op rectificatie: als na het inzien van uw persoonsgegevens duidelijk is dat uw persoonsgegevens niet kloppen, dan heeft u het recht om uw persoonsgegevens aan te vullen of te corrigeren.

 • Recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht om aan Cocensus te vragen (tijdelijk) te stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kan echter niet altijd.

 • Recht van bezwaar: u kunt gemotiveerd bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Cocensus voldoet hieraan, tenzij er dwingende, gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.

 • Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming: Cocensus neemt beslissingen op basis van menselijke afweging.

8. Gebruik van de website en cookies

 • De website van Cocensus https://www.cocensus.nl is bedoeld om informatie te verschaffen over Cocensus aan inwoners, bedrijven en andere geïnteresseerden.

 • Op de website van Cocensus zijn cookies en scripts van Google geplaatst. Een cookie is een eenvoudig, klein bestandje dat met de website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om uw instellingen en voorkeuren te behouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Meer informatie hierover vindt u bijvoorbeeld op de website van de Consumentenbond.

 • Cocensus maakt gebruik van de analytics-dienst van Google. Cocensus gebruikt deze dienst voor statische verwerkingen en ter verbetering van de functionaliteit en effectiviteit van de website. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

 • De gegevens die door Google worden verzameld, worden zoveel mogelijk geanonimiseerd.

 • Het is Google niet toegestaan de uit de analytics-dienst verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten van Google. Google kan deze informatie wel aan derden verschaffen, indien zij daartoe wettelijk verplicht is. Voor meer informatie over het privacybeleid van Google kunt u klikken op deze link.

De website van Cocensus https://www.cocensus.nl bevat links naar websites van de deelnemende gemeenten in de gemeenschappelijke regeling. Cocensus is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywet- en regelgeving door deze gemeenten.

9. Meer informatie

Voor meer informatie over de privacywet- en regelgeving kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens.

10. Contactgegevens

Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, of uw rechten als betrokkene? Dan kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (FG) van Cocensus via het e-mailadres fg@cocensus.nl, of via het telefoonnummer 023-5542403.

Ons doel is altijd om u verder te helpen als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens.

11. Wijziging privacyverklaring

Cocensus kan deze privacyverklaring zonder waarschuwing wijzigen. Deze wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn.